ALGEMENE VOORWAARDEN - DIENSTEN

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking tot de diensten van Jacqueline Walet Hairstyliste & Visagiste.
Klik  hier voor de algemene voorwaarden die betrekking hebben op de producten van Jacqueline Walet & Hairstyliste & Visagiste.

Jacqueline Walet Hairstyliste & Visagiste is een handelsnaam van JW Trade, gevestigd in Barneveld en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 54627281.

ARTIKEL 1 – ALGEMEEN
1.1 De hieronder genoemde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, transacties, facturen, offertes en aanbiedingen tussen Jacqueline Walet Hairstyliste & Visagiste en haar opdrachtgevers. Jacqueline Walet Hairstyliste & Visagiste accepteert geen Algemene Voorwaarden van een andere partij tenzij schriftelijk of digitaal anders overeengekomen.
1.2 Indien een of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing.
1.3 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Jacqueline Walet & Hairstyliste waarbij een opdrachtgever gebruik van maakt.

ARTIKEL 2 : TARIEVEN
2.1 Alle tarieven en prijzen specifiek bedoeld voor particulieren zijn inclusief 9% en/of 21% BTW.
2.2 Jacqueline Walet Hairstyliste & Visagiste kan voor een bepaalde dienst worden ingehuurd waarbij het tarief voor deze dienst geldt, of voor een bepaalde hoeveelheid uren. Bij het per uur boeken van een hairstylist/visagist geldt het uurtarief.
2.3 Het eerste overschreden uur in overeenstemming met het contract zal worden geboekt als overuur en gefactureerd worden als het basis uurtarief. Eventuele bijkomende overuren zullen eveneens worden gebaseerd op het standaard uurtarief echter met bijtelling van 50%.
2.4 Voor werkzaamheden van de hairstylist/visagist tussen 23:00 en 08:00 uur zal Jacqueline Walet Hairstyliste & Visagiste 200% van het basis uurtarief berekenen.
2.5 Voor werkzaamheden van de hairstylist/visagist op zon- en feestdagen zal Jacqueline Walet Hairstyliste & Visagiste 200% van de basis tarief en/of van het basis uurtarief berekenen.

ARTIKEL 3 : REISKOSTENVERGOEDING
3.1 De door Jacqueline Walet Hairstyliste & Visagiste gemaakte reiskosten voor haar werkzaamheden zijn voor rekening van de opdrachtgever en worden gebaseerd op gemaakte openbaar vervoerskosten of in het geval van reizen met de auto een kilometervergoeding à €0,45 per kilometer, exclusief 9% en/of 21% BTW.
3.2 De door Jacqueline Walet Hairstyliste & Visagiste gemaakte parkeerkosten voor haar werkzaamheden zijn voor rekening van de opdrachtgever.

ARTIKEL 4 : TOTSTANDKOMING EN INHOUD OVEREENKOMST
4.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever schriftelijk of digitaal een aanbod van Jacqueline Walet Hairstyliste & Visagiste aanvaardt. 4.2 Opdrachtgever erkent kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de Algemene Voorwaarden van Jacqueline Walet Hairstyliste & Visagiste alvorens een boeking te doen.
4.3 De eerste uitgebrachte offerte is wederzijds vrijblijvend. Aan druk-, zetfouten en verschrijvingen evenals aan verminkte offertes kunnen geen rechten worden ontleend.
4.4 Een offerte heeft een geldigheid van 14 dagen (zegge veertien) tenzij nadrukkelijk anders vermeld.
4.5 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

ARTIKEL 5 : UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
5.1 Jacqueline Walet Hairstyliste & Visagiste zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
5.2 Jacqueline Walet Hairstyliste & Visagiste is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Jacqueline Walet Hairstyliste & Visagiste is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of niet volledige gegevens.

ARTIKEL 6 : BETALING
6.1 Betaling van het factuurbedrag dient binnen 30 dagen na factuur plaats te vinden tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen en of vermeld. Voor bruidsarrangementen dient er 50% aanbetaling te worden voldaan binnen 48 uur na bevestiging van de boeking.
6.2 Opdrachten die 14 dagen of korter voorafgaand aan de datum van uitvoering geboekt worden dienen direct of uiterlijk voorafgaand aan de uitvoering te worden voldaan.
6.3 Facturen worden verzonden voor aanvang van de opdracht. Bij opdrachten voor bruidsarrangementen zal de factuur voor aanvang van de proefsessie worden verzonden.
6.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de wederpartij van rechtswege in verzuim en is de wettelijke rente verschuldigd over het gehele factuurbedrag, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het te betalen bedrag.
6.5 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Jacqueline Walet Hairstyliste & Visagiste moet maken ter inning van het door wederpartij aan haar verschuldigde, komen ten laste van opdrachtgever.

ARTIKEL 7 : OVERMACHT
7.1 In geval van overmacht waaronder ziekte of ongeval kan Jacqueline Walet Hairstyliste & Visagiste te allen tijde de opdracht gedeeltelijk of geheel annuleren. Facturering wordt dan evenredig aangepast.
7.2 Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in het bedrijf, in en uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheids-) instanties.
7.3 Indien Jacqueline Walet Hairstyliste & Visagiste door overmacht haar leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kan nakomen is zij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde tijd op te schorten, zulks te haar keuze.
7.4 Bij bruidsarrangementen zal Jacqueline Walet Hairstyliste & Visagiste zich inspannen een vervanger te vinden die de opdracht eventueel kan overnemen. Een garantie voor beschikbaarheid kan echter nimmer worden gegeven.
7.5 In geval van overmacht kan de opdrachtgever Jacqueline Walet Hairstyliste & Visagiste niet tot schadevergoeding aanspreken.

ARTIKEL 8. RECLAMATIES
8.1 Reclamaties dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen, na de datum van de plaatsgevonden opdracht, schriftelijk en voldoende gemotiveerd bij Jacqueline Walet Hairstyliste & Visagiste te worden ingediend.

ARTIKEL 9 : OPZEGGING, BEËINDIGING EN OPSCHORTING VAN DE OVEREENKOMST
9.1 Indien de opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de door Jacqueline Walet Hairstyliste & Visagiste gemaakte kosten, waaronder de vergoedingen aan derden, als gevolg van deze annulering in zijn geheel door opdrachtgever vergoed worden.
9.2 Geboekte opdrachten kunnen door opdrachtgever standaard tot de 30e dag vóór de opdracht kosteloos worden geannuleerd. Geboekte opdrachten voor Hairstyling en Visagie  kunnen door de opdrachtgever tot de 7e dag voor opdracht kosteloos worden geannuleerd. Reeds gedane betalingen worden gerestitueerd.
9.3 Indien een geboekte opdracht wordt geannuleerd, is de opdrachtgever de volgende annuleringskosten verschuldigd:

Hairstyling, Visagie en alle opdrachten in de salon
a) bij annulering vanaf 7e dag tot 2e dag voor de opdracht 50%.
b) bij annulering vanaf de 2e dag voor de opdracht dient de opdrachtgever de totale factuur alsnog te voldoen.

Bruidsverzorging, Visagie Workshops en alle opdrachten op locatie
a) bij annulering vanaf de 30e dag tot de 14e dag voor de opdracht en/of na de proefsessie voor bruidsarrangement 25%.
b) bij annulering vanaf de 14e dag tot de 7e dag voor de opdracht 50%.
c) bij annulering vanaf de 7e dag tot de 2e dag voor de opdracht 75%.
d) bij annulering vanaf de 2e dag voor de opdracht dient de opdrachtgever de totale factuur alsnog te voldoen.

ARTIKEL 10 : AANSPRAKELIJKHEID EN SCHADE
10.1 Jacqueline Walet Hairstyliste & Visagiste sluit elke aansprakelijkheid uit, en wijst mogelijke schadeclaims, zowel direct als indirect, van de hand welke ontstaan uit omstandigheden die niet te wijten zijn aan schuld van Jacqueline Walet Hairstyliste & Visagiste en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijke verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan Jacqueline Walet Hairstyliste & Visagiste kunnen worden toegerekend.
10.2 Voor schadevergoedingen komt alleen in aanmerking die schade waartegen Jacqueline Walet Hairstyliste & Visagiste is verzekerd en die door de verzekeraar wordt vergoed. Niet voor vergoeding in aanmerking komen gevolgschade, bedrijfsschade en immateriële schade.
10.3 De opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie met betrekking tot overgevoeligheid of mogelijke allergische reacties op producten of diensten van Jacqueline Walet Hairstyliste & Visagiste, ook als hier niet uitdrukkelijk naar is gevraagd door Jacqueline Walet Hairstyliste & Visagiste. Jacqueline Walet Hairstyliste & Visagiste zal naar eer en geweten rekening houden met deze informatie en waar nodig overleg plegen met de opdrachtgever over het toepassen van enig product of dienst in relatie tot de overgevoeligheid of allergische reactie. Desalniettemin kan Jacqueline Walet Hairstyliste & Visagiste nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade of allergische reacties/uitslag of gevolgen hiervan in de ruimste zin van het woord tenzij sprake is van grove nalatigheid.

ARTIKEL 11 : KLACHTEN
11.1 De voorwaarde van het erkennen van een klacht jegens Jacqueline Walet Hairstyliste & Visagiste, is dat de klacht gegrond moet zijn en dat de opdrachtgever de klacht stelt onder opgave van redenen en zo nodig bewijst.

ARTIKEL 12 : GESCHILLENREGELING
12.1 De rechter in de vestigingsplaats van Jacqueline Walet Hairstyliste & Visagiste is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Jacqueline Walet Hairstyliste & Visagiste het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
12.2 Partijen zullen een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
12.3 Op elke overeenkomst tussen Jacqueline Walet Hairstyliste & Visagiste en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 13 : WIJZING, UITLEG EN VINDPLAATS VAN DEZE VOORWAARDEN
13.1 Deze voorwaarden zijn terug te vinden op de internetsite van Jacqueline Walet Hairstyliste & Visagiste te weten www.jacquelinewalet.nl.
13.2 Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze Algemene Voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
13.3 Van toepassing is steeds de laatst versie c.q. versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.